Főoldal   
   Főoldal   
Webáruház
Webáruház
Fotokidolgozás
Fotokidolgozás
Kapcsolat
Kapcsolat

Garanciális feltételek

Garanciális feltételek

 1. A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg.
 2. Kérjük, követelje meg az eladótól a vásárlás napjának feltüntetését a számlán, eladási jegyzéken és a jótállási jegyen. A jótállási jegy csak a számlával együtt érvényes.
 3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
 4. Jótállási javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a feltüntetett javító szervizek.
 5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 6. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli.

A jótállás időtartama

A jótállás időtartama termékenként változó. Kérjük, tájékozódjon a termékek adatlapján vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állnak rendelkezésére.

A vásárló jótálláson alapuló jogai:

A vásárlót a 151/2003. (IX.22) kormányrendeletben meghatározott jótállás esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306. 307 paragrafusaiban, valamint a 49/2003. (VII. 30) GKM rendeletben megállapított jogok illetik meg:

 1. A vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen vagy, ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kellemetlenséget.
 2. A kötelezettnek törekedie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze.
 3. Ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta vagy a kövelezettségének megfelelő határidőn belül a jogosultnak okozott jelentős kellemetlenség nélkül nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 4. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 5. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A termék kicserélését kérheti a vevő akkor is:

 1. Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül - a termékbe épített biztonsági elemek (pl.:elektromos biztosíték) hibáját kivéve - meghibásodott, a vásárló kivánságára az azonos típusú új termékre cseréli ki az értékesítő kereskedelmi egység.
 2. Ha a cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetik, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adnak ki részére.
 3. A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az eladó szerv bármely okból nem tartott nyitva.
 4. A terméknek vagy jelentős részének kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (annak kicserélt része) tekintetében újra kezdődik.

Jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntett javító szolgáltatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős.

Eljárási hiba jellegével kapcsolatos vita esetén

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 1. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyben meg kell adni.
 2. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
 3. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervektől szakvéleményt kérhet.
 4. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
 5. További vita esetén a fogyasztó a helyi békéltető testületlez, valamint az illetékes városi bírósághoz fordulhat.

Jótállási felelősség kizárása

 1. A jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha a kereskedő vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, nem megfelelő csomagolásban történő szállítás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
 2. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termék használati (kezelési) útmutatójában foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.